Tiskové středisko

Tiskové
zprávy

16.2.2011

Společnost PASSERIVEST GROUP, a. s podporuje transparentní zakázky

Vítáme a podporujeme iniciativu Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Zvýšením transparentnosti a také efektivnosti zadávání veřejných zakázek by mělo dojít ke značné eliminaci korupčního prostředí. Korupci totiž vnímáme jako velkou hrozbu, která podvazuje celkový výkon ekonomiky, deformuje tržní vztahy a v konečném důsledku z celkového pohledu má negativní dopad na stav národní ekonomiky, deficit státního rozpočtu a morální stav společnosti,“ podpořil iniciativu Radim Passer, předseda představenstva společnosti.

Cílem iniciativy je vytvoření konsenzuálního návrhu principů, jenž bude respektován při zadávání veřejných zakázek díky legislativnímu ukotvení. Veřejné zakázky jsou velmi sporným mediálním tématem především v posledních pěti letech. Iniciativa, k níž se přihlásila většina vlivných a významných stran, společností a organizací, bojuje za zprůhlednění a ukotvení pevného mechanismu zadávání veřejných zakázek.

Nejpozději 7. května 2011 expertní skupina předloží plénu složenému ze zástupců všech zúčastněných subjektů společný návrh v podobě popisu věcného řešení, nikoli parafového znění. Všechna jednání expertní skupiny jsou veřejná. Po posouzení bude návrh přijat jako úzus a bude respektován při zadávání všech veřejných zakázek. Datum předložení návrhu je stanoveno tak, aby politické strany návrh dovedly ke zdárnému konci, a to i bez ohledu na výsledky voleb a složen nové vlády.

Více na www.transparentnizakazky.cz